نمونه کارها

نمونه کارهای میکروبلیدینگ فیبروز (هاشور ابرو)

نمونه کارهای خط چشم و بن مژه

نمونه کارهای رژ لب و شیدینگ لب

نمونه کارهای شیدینگ ابرو (سایه ابرو)